Vendimi i Gjykates Evropiane per te Drejtat e Njeriut per anulimin e Direktives per Ruajtjen e te Dhenave

Ne kete link mundeni me lexu vendimin e Gjykates se Drejtesise se Bashkimit Evropian i cili e anulon Direktiven 2006/24/EC, qe ka te beje me ruajtjen dhe mbajtjen e te dhenave nga operatoret e komunikimeve. Projektligji i propozuar ne Kosove ngjashem kerkon mbajtjen e te dhenave dhe perdorimin e tyre per arsye te ndryshme.

Advertisements